Vestnik masarykova demokratichého svazu / Masarykuv demokraticky svaz. Paris1949